THKűÇÖden 'Ola─čan├╝st├╝ Genel Kurul' a├ž─▒klamas─▒┬á

─░stanbul haberleri

T├ťRK Hava Kurumu (THK), medyada űÇśOla─čan├╝st├╝ Genel KurulűÇÖa gidildi─čiűÇÖ ile alakal─▒ ├ž─▒kan haberlerin as─▒ls─▒z oldu─čunu duyurdu. A├ž─▒klamada, űÇťOla─čan├╝st├╝ Genel KurulűÇÖa gidilece─či y├Ân├╝nde ├ž─▒kan haberler ger├že─či yans─▒tmamaktad─▒rűÇŁ denildi.

─░STANBUL, (DHA)

“─░stifa eden denetim kurulu üyelerinin kurumu zarara sürükleyecek, hukuksuz ola─čanüstü genel kurul davetinin iptaline ili┼čkin yar─▒n esastan dava aç─▒lacak” metniyle ilgili de detaylar verildi.

THK, medyada ç─▒kan Ola─čanüstü Genel Kurul’a gidildi─či yönündeki haberler üzerine kurum içi bir genelge yay─▒nlad─▒.


TALEB─░N REDD─░NE KARAR VER─░LD─░


Haberlerin gerçe─či yans─▒tmad─▒─č─▒na i┼čaret edilen genelgede;

“Bugün itibar─▒ ile baz─▒ bas─▒n organlar─▒nda Türk Hava Kurumu’nun Ola─čanüstü Büyük Genel Kurula gitti─čine yönelik çe┼čitli haberler yer almaktad─▒r. Bu haberler gerçe─či yans─▒tmamaktad─▒r. Zira ilgili mahkemeye yap─▒lan ba┼čvuru Türk Hava Kurumu’nun ba┼čvurusudur. Ba┼čvuruda bahse konu Denetim Kurulu üyelerinin Derne─či zarara sürükleyecek ve hukuksuz olarak Ola─čanüstü Genel Kurul istemine yönelik haz─▒rl─▒klar─▒n─▒n ihtiyat tedbir yoluyla durdurulmas─▒ talep edilmi┼čtir. ─░lgili mahkeme bu konuda verdi─či kararla ‘Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulunun Ola─čanüstü Genel Kurul yap─▒lmas─▒ karar─▒ olup, i┼č bu karar─▒n iptaline yönelik esastan aç─▒lm─▒┼č herhangi bir davan─▒n bulunmad─▒─č─▒’ gerekçesiyle talebin reddine karar vermi┼čtir. Bu itibarla bahse konu iptale ili┼čkin esastan dava haz─▒rl─▒─č─▒ tamamlanm─▒┼č ve yar─▒n itibar─▒ ile yetkili mahkemesinde aç─▒lm─▒┼č olacakt─▒r” denildi.


SUÇ DUYURULARI YAPILDI

Genelgede, önceki yönetimlerin usulsüzlük ve yolsuzluklara kar─▒┼čt─▒─č─▒, bunlara ili┼čkin resmi raporlar─▒n gere─čini yapmad─▒─č─▒na dikkat çekildi.

Bunlarla ilgili suç duyurular─▒n─▒ yap─▒ld─▒─č─▒ ve yap─▒lmaya devam edildi─či vurgulanan genelgede, görevini yapmayan 3 denetçinin Disiplin Kurulu’na sev edilerek ihraç edilmelerinin kararla┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒ bildirildi. Bu denetçilerin aç─▒─ča al─▒nmalar─▒ sonras─▒ hak ve yetkileri bulunmamas─▒na ra─čmen görevden el çektirme tarihi olan 2 Haziran 2019 tarihinden 4 gün sonra THK Merkez Denetleme Kurulu ad─▒yla hukuken ve Tüzük gere─či hiç bir yetkileri bulunmad─▒─č─▒ halde Ankara 51. Noterli─čince 46. Ola─čanüstü Büyük Genel Kurul ba┼čl─▒─č─▒yla sahte bir Genel Kurul daveti yapt─▒klar─▒ ifade edildi.


GENEL BA┼×KAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Türk Hava Kurumu Genel Ba┼čkan─▒ A. Bertan Nogaylaro─člu imzas─▒yla yay─▒nlanan ve Merkez te┼čkilat─▒ ile ┼čubelerine da─č─▒t─▒m─▒ yap─▒lan Genelge ┼čöyle:

“Türk Hava Kurumu Merkez Te┼čkilat─▒ ve ┼×ubelerine Genel Ba┼čkan Genelgesi

Malumunuz oldu─ču üzere Türk Hava Kurumu uzunca bir süredir ad─▒ yolsuzluklarla usulsüzlükler ve yasalar─▒n suç sayd─▒─č─▒ eylemlerle an─▒l─▒r hale gelmi┼čtir. Görevi devir ald─▒─č─▒m─▒z günden beri kurumu bu olumsuz durumdan ç─▒kar─▒p bir an önce kurucu de─čerleri ile ele al─▒p sayg─▒n bir kurum haline getirmek için yo─čun çaba sarf etmekteyiz.

Göreve ba┼člad─▒ktan sonra verdi─čim talimat gere─či tan─▒nm─▒┼č ba─č─▒ms─▒z mali de─čerlendirme ve denetim kurumu E&Y taraf─▒ndan denetlenmi┼č, denetleme raporunun sonucu itibar─▒ ile Kurum’un idari ve mali yap─▒s─▒nda çok a─č─▒r suiistimaller ve usulsüzlükler tespit edilmi┼č, buna ili┼čkin ilgililer hakk─▒nda ivedilikle gere─činin yap─▒lmas─▒ istenilmi┼čtir.

Bunun üzerine Kurum ─░ç Denetim Direktörlü─čü harekete geçirilmi┼č YÖK, ─░ç ─░┼čleri Bakanl─▒─č─▒ ve Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü taraf─▒ndan ayr─▒ca raporlar─▒n düzenlenmi┼č oldu─ču ve bu raporlar─▒n da bir ┼čekilde sumen alt─▒ edilmi┼č oldu─ču bilgisine ula┼č─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu raporlarda özet olarak yolsuzluk ve usulsüzlükler sebebi ile üniversitenin kapat─▒lmas─▒, mali ve hukuki yolsuzluklar sebebi ile bütün vak─▒f ┼čirketlerinin tasfiyesi ve usulsüzlükler hakk─▒nda hukuksal sürecin ba┼člat─▒lmas─▒ Üniversite’ye bildirildi─či görülmü┼čtür.

Yine bir önceki yönetim döneminde Türk Hava Kurumu’nun Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü taraf─▒ndan denetlendi─či, Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü denetiminde de benzer çok say─▒da yolsuzluk ve usulsüzlü─če rastland─▒─č─▒ bu usulsüzlüklerde ad─▒ geçen i┼člemlerde görev ve yetkisi bulunan ki┼čilerin ve müsebbipleri hakk─▒nda gere─činin yap─▒lmas─▒ talimatland─▒r─▒ld─▒─č─▒ görülmü┼čtür.


HUKUK SÜREC─░ DEVAM ED─░YOR

Kurumumuzu yasal mevzuat gere─či ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒ Dernekler Dairesi de denetlemi┼č ve binlerce sayfadan olu┼čan çok say─▒da yolsuzluk ve usulsüzlü─če vurgu yapan denetleme raporu düzenlemi┼čtir.

Bu raporda da di─čer raporlar gibi derne─čin tüm yap─▒s─▒ ile a─č─▒r bir usulsüzlük ve yolsuzluk süreci içerisine sokuldu─ču tespitlerine yer verilmi┼čtir. Ne yaz─▒k ki bütün bu raporlar Kurum’a tebli─č edildi─činde raporlar─▒n gere─či yap─▒lmam─▒┼č ve adeta önceki yönetimce sumen alt─▒ edildi─či görülmü┼čtür.

Ancak, seçildi─čim ilk günde idari, hukuki ve mali olarak nas─▒l bir kurum devrald─▒─č─▒m─▒z─▒ bilmek amac─▒yla Dünyaca tan─▒nm─▒┼č, sayg─▒n mali de─čerlendirme ve derecelendirme kurulu┼ču E&Y isimli firmadan rapor düzenlettirilmesi istenilmi┼č, nitekim düzenlenen raporda durumun vahameti tüm ç─▒plakl─▒─č─▒ ile ortaya konulmu┼čtur. Sonuç itibar─▒ ile Kurum’un mali olarak iflas etti─či çok say─▒da yolsuzluk ve usulsüzlü─čün ve a─č─▒r ihmalin tespit edildi─či ve buna ili┼čkin gere─činin ivedilikle yap─▒lmas─▒ tavsiye edilmi┼čtir.


Bütün bu raporlar üzerine ortaya ç─▒kan a─č─▒r sürecin müsebbipler hakk─▒nda hukuki ve cezai olarak gere─činin ivedilikle yap─▒lmas─▒ konusunda ilgili tüm birimler talimatland─▒r─▒lm─▒┼č ve h─▒zla çal─▒┼čmaya ba┼članm─▒┼čt─▒r.


“SAHTE B─░R GENEL KURUL DAVET─░ YAPILMI┼×TIR”

Bunun üzerine, Tefti┼č Kurulu Ba┼čkanl─▒─č─▒nca bütün müfetti┼čler raporlarda bahsi geçen i┼č ve i┼člemleri tek tek incelemeye alm─▒┼člar ve bahsi konu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bir k─▒sm─▒ ilgili Cumhuriyet Savc─▒l─▒klar─▒na ve mahkemelere sevk edilmi┼č, bir k─▒sm─▒ ile ilgili de hukuksal süreç yo─čun bir çal─▒┼čma ile devam etmektedir.

Nitekim bütün bu raporlar ve bu raporlarda bahse konu yolsuzluklarla ilgili ve ayr─▒ca Mali Denetim Raporunda özet itibar─▒yla Kurum’un Vak─▒f ve ┼×irketleriyle iflas etti─čine ili┼čkin de─čerlendirme üzerine Kurum’un mali durumunu denetlemekle görevli denetçilerin bilgisine ba┼čvurulmu┼č ve kendilerinden hukuki ve mali gerçeklerle örtü┼čen maalesef tatmin edici yan─▒tlar al─▒namam─▒┼čt─▒r.

Bunun üzerine denetleme görevinin gere─čini yerine getirmeyen Kurum Denetçilerinin aç─▒─ča al─▒nmas─▒ ve Disiplin Kuruluna sevk edilerek i┼čletilecek disiplin süreci sonunda Kurum’dan ihraç edilmelerine ili┼čkin karar verilmi┼čtir.

Ad─▒ geçen üç denetçi aç─▒─ča alma karar─▒ndan sonra yasal olarak hak ve yetkileri bulunmamas─▒na ra─čmen görevden el çektirme tarihi olan 27 Haziran 2019’dan 4 gün sonra bu defa 1 Temmuz 2019 tarihinde Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulu ad─▒yla hukuken ve Tüzük gere─či hiçbir yetkileri bulunmamas─▒na ra─čmen Ankara 51. Noterli─či’nce 46. Ola─čanüstü Büyük Genel Kurul ba┼čl─▒─č─▒yla sahte bir Genel Kurul daveti yapm─▒┼člard─▒r.

Ad─▒ geçen ┼čah─▒slar─▒n yapm─▒┼č olduklar─▒ i┼č ve i┼člemlerle ilgili ve halen devam etmekte olan çok say─▒da yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒, Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü, Ankara ve di─čer ilgili illerin Cumhuriyet Savc─▒l─▒klar─▒ ve Ankara Valili─či nezdinde inceleme soru┼čturma ve kovu┼čturmalar devam etmektedir.

Bu itibarla, Türk Hava Kurumu’nun geçmi┼čte yap─▒lm─▒┼č olan i┼č ve i┼člemlerde sorumlulu─ču bulunan müsebbiplerin ┼ču ana kadar tespit edilenleri görevden el çektirilmi┼č ve yerlerine atama yap─▒lmas─▒ yönünde ─░çi┼čleri Bakanl─▒─č─▒, Vak─▒flar Genel Müdürlü─čü, Ankara Valili─či ve ilgili sulh hukuk mahkemelerine gerekli ba┼čvurular yap─▒lm─▒┼čt─▒r. K─▒sa süre içerisinde atamalar yap─▒ld─▒ktan sonra bir yandan bahse konu i┼č ve i┼člemlerin sorumlular─▒ hakk─▒nda bireysel müracaat yollar─▒na ba┼čvuraca─č─▒ gibi kurumu zarara u─čratan müsebbiplerin hukuki sorumluluklar─▒na da gidilecektir. Di─čer yandan tüm geli┼čmeler an be an sizlerin bilgisine sunulacak olup, ┼ču an itibar─▒ ile hukuka uyarl─▒ Dernekler Mevzuat─▒ gere─či al─▒nm─▒┼č olan herhangi bir Genel Kurul karar─▒ bulunmamaktad─▒r. Bütün bu nedenlerle hukuki sorumluluklar─▒n─▒n a─č─▒r sonuçlar─▒n─▒n fark─▒nda olan ve yasalar─▒n önlerine koyaca─č─▒ sonuçlar─▒ ortadan kald─▒rma gayreti içerisinde olan her kim varsa, çe┼čitli yol ve yöntemlerle kamuoyunu aldatmaya Kurum’a haks─▒z olarak zarar vermeye devam etmeye gayret etmektedirler.

“TALEB─░N REDD─░NE KARAR VER─░LD─░”

Nitekim bugün itibar─▒ ile baz─▒ bas─▒n organlar─▒nda Türk Hava Kurumu’nun Ola─čanüstü Büyük Genel Kurula gitti─čine yönelik çe┼čitli haberler yer almaktad─▒r. Bu haberler gerçe─či yans─▒tmamaktad─▒r. Zira ilgili mahkemeye yap─▒lan ba┼čvuru Türk Hava Kurumu’nun ba┼čvurusudur. Ba┼čvuruda bahse konu Denetim Kurulu üyelerinin Derne─či zarara sürükleyecek ve hukuksuz olarak Ola─čanüstü Genel Kurul istemine yönelik haz─▒rl─▒klar─▒n─▒n ihtiyat tedbir yoluyla durdurulmas─▒ talep edilmi┼čtir. ─░lgili mahkeme bu konuda verdi─či kararla “Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulunun Ola─čanüstü Genel Kurul yap─▒lmas─▒ karar─▒ olup, i┼č bu karar─▒n iptaline yönelik esastan aç─▒lm─▒┼č herhangi bir davan─▒n bulunmad─▒─č─▒” gerekçesiyle talebin reddine karar vermi┼čtir. Bu itibarla bahse konu iptale ili┼čkin esastan dava haz─▒rl─▒─č─▒ tamamlanm─▒┼č ve yar─▒n itibar─▒ ile yetkili mahkemesinde aç─▒lm─▒┼č olacakt─▒r.

Bütün bu bilgiler ─▒┼č─▒─č─▒nda kurumun bir an önce asli i┼člevine dönüp kurumsal faaliyetlerini yasal mevzuata uyarl─▒ olarak olu┼čturduktan sonra Ola─čanüstü Genel Kurul’a gidilmesi hususu da ayr─▒ca siz de─čerli Türk Hava Kurumu Camias─▒ bilgisine sunulacakt─▒r.

Gere─čini bilgilerinize rica ederim.”

├ľNE ├çIKAN HABERLER