Gizlilik Politikası


www.dha.com sitesinin ("Site ") tüm hakları Demirören Ajansı A.Ş'ye("DHA") aittir. DHA işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarınaplatformda toplanan verilerin kullanımı ve ifşası hakkındabilgilendirmektedir.


 1. Site, Kullanıcı/Kullanıcılar'ın platformdaki internet sitelerininaşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarakkullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda birtespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Kullanıcı ile ilgilibilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzerbir durumda Kullanıcılık Sistemi gizlilik prensipleri'nde öngörülendiğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. DHA, kullanıcılarıngizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliğive bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıylakarşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcılarıngizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak içintasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgilerikullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamenuluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarınauyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğinisağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerledesteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgileringizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmamasısebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirkenkullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Site ve DHAolarak tavsiye ediyoruz. DHA, elektronik güvenlik konusunda gereklitedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafındanelektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önünegeçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişilertarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi birKullanıcı’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veyadeğiştirilmesi halinde işbu hususu DHA kendisinden beklenebilecek enkısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

 2. DHA kullanıcıların kendisine platform üzerinden elektronik ortamdanilettiği kişisel bilgileri en uygun haber ve içerik sunmak, müşterimemnuniyeti gibi amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülenamacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak,paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Kullanıcı’nın işbusözleşmeyi kabulüyle DHA’in verileri saklamasına onay verdiği kabuledilir. Kullanıcı, DHA’e başvurarak verilerin saklanmasını istemediğinibelirtmesi halinde DHA sistemin işleyişi için gerekli olmayan verilerisilmeyi taahhüt eder. DHA Dünyası Kullanıcılik Sistemi işbu linkaracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linktenayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda daalımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcıler ……………… sayfasında yeralan iletişim bilgileri aracılığı ile DHA Sistemi ile irtibata geçerekisteklerini iletebilirler. Bununla birlikte, Kullanıcı’nın yasal olaraktutulması gerekli verileri dışında Kullanıcı’ye ait verileri,Kullanıcı’nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim halegetirmeyi taahhüt eder.

 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

 • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

 • Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

 • Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistikseldeğerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarındakullanmak amacıyla


 


 1. Şu kadar ki, DHA yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmimakamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcılarınkendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarlapaylaşacaktır.

 2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve platformlara ait internetsitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesiiçin, DHA, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespitetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel birşekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla dakullanılabilir.

 3. DHA Kullanıcılık Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantıkurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangibir sorumluluk taşımamaktadır.

 4. DHA, Kullanıcılık Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizlitutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğinsağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ilebelirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi birkısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncübir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı vegerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 5. DHA, Kullanıcılık Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Siteiçerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımıhakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie)kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, anabellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcınıntarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknikiletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihlerisaklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişimdosyası, DHA Kullanıcılık Sistemi içerisindeki platformlara ait internetsitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin DHA KullanıcılıkSistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangiamaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkındaistatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmışkullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesineyardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasındanveri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak içintasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasınıkabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknikiletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasınıngönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarıdeğiştirebilirler. Kullanıcı işbu ayarları değiştirmediği sürece çerezkullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

 6. Kullanıcı, DHA’den kendisine ait hangi verilerin hangi amaçlakullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve DHA kendisindenbeklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecekşekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. Kullanıcı’nınsağladığı verilerin DHA’e bağlı veya DHA ile grup şirket olan firmalaraaktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiği kabul edilir.İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyetgerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’unca belirlenecekücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonraKullanıcı’dan talep edecektir. HurPASS işbu verilere ilişkinKullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’naşikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi veişbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olanimkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

 7. DHA, Kullanıcılık Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediğizaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zamandeğiştirebilir veyahut da yenileyebilir. DHA Kullanıcılık Sistemi ‘nindeğişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri DHA KullanıcılıkSistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığıtarihte yürürlük kazanır. DHA Kullanıcılık Sistemi yenilenen gizlilikpolitikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir.Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleriyansıtan güncellenmiş hali DHA Dünyası Kullanıcılık Sistemi içerisindekiplatformlara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple DHAKullanıcılık Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireyselve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözdengeçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılandeğişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası’nıher kullanım öncesi kontrol etmelerini DHA Kullanıcılık Sistemi olarakönermektedir.

 8. DHA Kullanıcılık Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.Eğer bir ebeveyn çocuğunun DHA Dünyası Kullanıcılık Sistemi’ne kendirızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişiselbilgileri DHA ile DHA Kullanıcılık Sistemi üzerinden paylaşabilir. DHAve DHA Kullanıcılık Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgitalep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki birkullanıcının DHA Kullanıcılık Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı farkedilir ise; bu bilgileri DHA Kullanıcılık Sistemi’nden silecektir.

 9. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsalkullanıcıların özgür iradeleri ile DHA Kullanıcılık Sistemi’nesağlanmaktadır. Kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmekiçin, işbu DHA Kullanıcılık Sistemi ve DHA Kullanıcılık Sistemiiçerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talepedilen bilgilerin tamamını vermelerini DHA Kullanıcılık Sistemiönermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlubilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkünolamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Kullanıcılar tarafından verilenbilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır.Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. DHAKullanıcılık Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destekile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancakkişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesiningerektirdiği hallerde kullanıcıların DHA Kullanıcılık Sistemi ile"……………………." e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.