Kullanım Koşulları


www.dha.com.tr’ye hoşgeldiniz. (Bundan böyle kısaca "Site" olarakanılacaktır). Site’mizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu"Site" Demirören Ajansı A.Ş.'ye ait olup (Bundan böyle kısaca "DHA" olarakanılacaktır), Site’de, Site üzerinde, Site içeriğinde ve işbu uyarımetninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi DHA'a aittir.DHA Site’de dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama vegüncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar vegüncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmışsayılır. İşbu sebeplerle lütfen Site’yi kullanmadan önce Yasal Uyarı veKullanım Koşulları metnini dikkatle okuyunuz.


1. İşbu Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisiDHA'a ait olup, Site'ye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım koşullarını"Kullanıcı/Kullanıcılar" sıfatıyla ("Site" ye erişen gerçek ve tüzelkişiler) kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniztaktirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz. Kullanıcı/Kullanıcılar işbukullanım koşullarını kabul etmekle, Site'de yer alan ve/veya yer alacakolan içerikleri, uygulamaları ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanlarıda kabul etmiş sayılacaktır.


2. KULLANICI, bu SİTE' yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme vegörüntüleme hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.


3. DHA kullanım koşullarının ihlâli halinde Site'nin kullanımına sonverme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı/Kullanıcılar'ın sistemeyükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Kullanıcılar da dahil olmaküzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangibir resmi makamdan Site kullanıcısı ve üyesi olarakKullanıcı/Kullanıcılar'a yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturmatalebi gelmesi ve/veya Site kullanıcısı ve üyesi olarakKullanıcı/Kullanıcılar'ın Site'nin sisteminin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırıyapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümetisteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını veKullanıcı/Kullanıcılar aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurmahakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca işbuihlal nedeniyle DHA'ın tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksızfiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması,hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi,bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarakkayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda DHAherhangi bir sorumluluk kabul etmez. DHA Site'de mevcut olan bilgilerindoğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tümitinalı çalışmaya rağmen, Site'deki bilgiler fiili değişiklikleringerisinde kalabilir. Site'deki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerinbelli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılıveya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığıhakkında DHA herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte vetaahhütte bulunulmamaktadır. DHA, elektronik güvenlik konusunda gereklitedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronikortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adınagerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından sibersaldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullancıya dair bilgilerinçalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu DHAkendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.


4. Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takipgerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunudoğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsızedici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba,pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallaraaykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbiriçeriği Site'de paylaşamaz ve Site'yi hiçbir şekilde suç teşkil edecek,yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeydeyasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya daböyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret,küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamudüzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecekşekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için,başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari markahakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.Ayrıca Site altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yükgetiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi birişlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyledoğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumlulukmünhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar'a aittir. DHA Site'de,Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygungörmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Site'de yayınlamamahakkına sahiptir. Kullanıcı/Kullanıcılar ayrıca "Site" üzerindengörüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmakistemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleriyerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler veprosedürlerle ilgili olarak DHA'ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğununbulunmadığını kabul ve beyan eder.


5. DHA yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardanusulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisindebulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.


Kullanıcı’nın sağladığı verilerin DHA’a bağlı veya grup şirket olanfirmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiğikabul edilir.


Kullanıcı, DHA’dan kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerinkullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve DHA kendisindenbeklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekildegerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirmeücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halindeKişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesindebelirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talepedecektir. DHA işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğusorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvelkendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün KişiselVerilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarlagerçekleştirmeyi taahhüt eder.


Konum verileri: Kullanıcı www.dha.com.tr mobil uygulamalarını kullanırken;kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veyayaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyonbazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.


6. Kullanıcı/Kullanıcılar, "Site"de yer alan ve diğerKullanıcı/Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzereher türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini,orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerininternet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etmesorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyleortaya çıkabilecek zararlardan dolayı DHA'ın, çalışanlarının veyöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.


7. DHA’ın her zaman, tek taraflı olarak Site’yi sürekli veya geçici olarakdurdurma hakkı vardır.


8. Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkısadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.


9. Kullanıcı/Kullanıcılar; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde veyazışmalarda; işbu Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları hükümlerine, "Site"debelirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlakkurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisitarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem veprosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşullarıanladığını ve kabul ettiğini beyan eder (ler)."Kullanıcı/Kullanıcılar"'ın"Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukkendisine aittir.


10. Kullanıcı/Kullanıcılar, DHA'ın sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmaksuretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardanhiç bir surette DHA'ın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması HakkındaKanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde DHA'a izafe edilebilecek hertürlü sorumluluk karşısında DHA'ı şimdiden ibra ettiğini/ettiklerini kabulve beyan eder(ler).


11. Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancakbunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'nin (arayüz, ilan veri tabanı,içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar dadahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ilebunlara ilişkin her türlü fikri ve mali hakkı DHA'a ait olup, DHA'ın Siteve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarınatabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıylasahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tümmalvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tümhakları da saklıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar Site'de yer alan bilgileri vetelif haklarına tabi çalışmalarını, Site'yi veya Site içeriğini izlemek,yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncükişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisanaçevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla veönceden DHA'ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcekveya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; buiçerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhiretmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler).İzin verilmeyen kullanımıgerçekleştiren Kullanıcı/Kullanıcılar, DHA'ın ve üçüncü kişilerinuğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahilolmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.


12. Kullanıcı/Kullanıcılar, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veyamüdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araçkullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlemyapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına veverilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunlarıkullanmayacaklarını kabul eder(ler). Aksi takdirde DHA'ın bu yüzden kamukurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlütazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı'ya /Kullanıcılar'a dan aynen rücu hakkı saklıdır.


13. DHA web sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve SanatEserleri Kanunu Hükümleri çerçevesinde, site editörleri ve sitehazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Kullanıcı/Kullanıcılar telifhakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli birsavunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıylaSite'yi kullanamaz. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişimamaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak yapılabilir. Sitedebulunan içerik ve görseller; haber, fotoğraf ve sair materyaller sadeceDemirören Ajansı A.Ş.’den önceden yazılı izin alınması kaydıyla veDemirören Ajansı A.Ş.'nin izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir,aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz,çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz veyayınlanamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başkabir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı/KullanıcılarFikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında KanunHükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının KorunmasıHakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayetetmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder(ler). Aksi takdirdeDHA'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorundakaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları içinKullanıcı'ya/Kullanıcılar'a aynen rücu hakkı saklıdır.


14. Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Site'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veyahak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkısahibinin veya onun temsilcisinin DHA'a bildirimde bulunması ya da bununbir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olmasıhalinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyikullanım hakları iptal edilir. DHA'ın ileri sürülen hak tecavüzü veya hakihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesihalinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veyasiteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardanönce iptal etme hakkı saklıdır.


15. DHA, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veyaiçeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirlisonuçların elde edileceğini, bilgi iletimindegecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunluyanların giderileceğini garanti etmemektedir. DHA,Kullanıcı'nın/Kullanıcılar'ın, Site'den yükledikleri dosyalarda virüs yada kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını vebulaşmayacağını da garanti etmemektedir. DHA, doğrudan, dolaylı veya arızizararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahilolmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar içinsorumlu tutulamaz.


16. İşbu Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortayaçıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup,ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. DHA'ınKullanıcı/Kullanıcılar'ın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


17. Site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, DHA, linkverilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangibir taahhütte bulunmamakla birlikte, bu tür link verilen sayfalaraerişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceğilinklere erişimi her zaman kesebilir. Bu siteleri kullanımla doğabilecekzararlar Kullanıcı'nın/Kullanıcılar'ın kendi sorumluluğundadır.


18. İşbu Yasal uyarı ve kullanım koşulların herhangi bir hükmününgeçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı vekullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünüetkilemeyecektir.


19. Kullanıcı/Kullanıcıları, Site'yi kullanmakla, Site hakkında veya Siteile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfıkurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağınıve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca,İstanbul Merkez Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını dakabul etmiş olurlar. İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmününgeçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların gerikalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.


20. İşbu Yasal Uyarıların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasayaaykırılığı ve uygulanamazlığı, Yasal Uyarıların geri kalan hükümlerininyürürlüğünü etkilemeyecektir.