Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:

Demirören Haber Ajansı A.Ş

Demirören Haber Ajansı Demirören Medya Center 100. Yıl Mahallesi 2264Sok. No: 1 34204 Bağcılar / İstanbul

Demirören Haber Ajansı A.Ş. (“DHA”) olarak; 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişiselverilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

 

Çalışanlar Adaylarımızı,

Stajyer Adaylarımızı,

Müşterilerimizi,

Habere Konu Kişilerimizive

Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veriişleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açıkrızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangibirini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarakDHA tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; işsözleşmesi, sözleşmeler (abonelik sözleşmeleri vb.), özgeçmiş,bilgisistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı,bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Yenibiriş,vb. dahil), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılanÇerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan TakipÇerezleri/Tracking Cookieler (örn:Hotjar), site kullanımı ölçümsistemleri (örn:Google Analytics)  ve ilgili kişi tarafındanbeyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, DHA tarafından; yukarıda açıklananamaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Basın Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleriolmak üzereilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, hak tahsisi ve meşrumenfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

  Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygunyürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi vemevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işfaaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliğifaaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindekiYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, veYasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygunyürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesiamaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’neYasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, basın faaliyetlerininyürütülmesi ve kamuoyuna bilgi verilmesi amaçlarıylaKamuoyu’na aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

DHA olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:,

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir sürebelirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmakzorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkilikılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinintarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafınmeydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizinsaklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arasıbir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte vebelirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süreöngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızlayapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Builişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtiktensonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yokedilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülensürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusutalebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işlemeamacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanızhalinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.
 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz HaklarınızNelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığıüçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halindebunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişiselverilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizinsilinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişiselverilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilersenizDHA İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

  Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Demirören Haber AjansıDemirören Medya Center 100. Yıl Mahallesi 2264 Sok. No: 1 34204Bağcılar / İstanbuladresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Demirören Haber AjansıA.Ş’ye bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza yada mobil imza kullanmak suretiyledha@hs02.kep.tr kayıtlıelektronik posta adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Demirören Haber Ajansı A.Ş.’ye daha öncebildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik postaadresinden muhasebe@dha.com.tr adresimize göndererek

Demirören Haber Ajansı A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca,İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza,T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olmasıhalinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeriadresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarasıve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunmasızorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı vekullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvurudatalep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruyailişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmeklebirlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bukonuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi(özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adresbilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerineklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı taleplerdeğerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne KadarSürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bizeulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır.Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleribaşvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu baştaolmak üzereDHA İlgili Kişi Başvuru  Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.