İlgili Kişi Başvuru Formu

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da“Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kendileriyleilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişsebunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halindebunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yokedilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncükişilere bildirmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesisebebiyle zararlarının giderilmesine ilişkin talepte bulunma hakkıdüzenlenmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıylaDemirören Haber Ajansı A.Ş.’ye (“DHA”), kişisel verilerinizinişlenmesine ilişkin taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. TaleplerinizVeri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ’in(“Tebliğ”) 6. maddesi uyarınca,tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısasürede ve en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyetgerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafındandoldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğinizi gösterirbelgelerle birlikte DHA’ya ait Demirören Haber AjansıDemirören Medya Center 100. Yıl Mahallesi 2264 Sok. No: 1 34204Bağcılar / İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronikimza ya da mobil imza ile imzalanarak doldurulmuş başvuru formunu,tarafınıza ait KEP adresinden DHA’ya aitdha@hs02.kep.tr adresine göndermeksuretiyle başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanınkonu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KapsamındaBilgi/Değişiklik Talebi” yazmanız durumunda daha hızlı cevapalabileceğinizi hatırlatırız.

Ayrıca Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânısağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıdabelirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği ölçüde uyulması,başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı içintavsiye edilir.

 

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

 

Uyruk:

Türkiye

Diğer: (lütfen belirtiniz) ……

TCKN:

veya

Pasaport No / Yabancı Kimlik No:

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi:

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:

 

Elektronik posta adresi:

 

Telefon No / Faks No:

 

 

DHA İLE OLAN İLİŞKİNİZ

☐ DHA çalışanı / Eski çalışan

Çalıştığı yıllar:

 

☐Çalışan adayı (Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım)

Başvuru tarihi:

Başvurunun nereye yapıldığı ve

varsa ek açıklama:

☐ Stajyer / Stajyer Adayı

Açıklama:

☐ Habere Konu Kişi

Açıklama:

☐ Müşteri

Açıklama:

☐ Telifli Muhabir

Açıklama:

☐ Çevrimiçi Ziyaretçi

Açıklama:

☐ Diğer

Açıklama:

 

 

 

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu

Demirören Haber Ajansı A.Ş

Demirören Haber Ajansı Demirören Medya Center 100. YılMahallesi 2264 Sok. No: 1 34204 Bağcılar / İstanbul

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

 

 1. ☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 2. ☐ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talepediyorum.
 3. ☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 4. ☐ Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilereaktarılması söz konusu ise, yurt içinde veya yurt dışındaaktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
 5. ☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verileriminsilinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesiniistiyorum.
 6. ☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunudüşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
(Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişiselveriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)

 1. ☐ Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılmasıhalinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bununbildirilmesini istiyorum.
 2. ☐ Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıylaanaliz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasınaitiraz ediyorum.
 3. ☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyleuğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
(Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, nezaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümündedetaylı bilgi veriniz.)

AÇIKLAMALAR:

6 veya 8 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuzaeksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvurukapsamının belirli, açık ve anlaşılabilirolması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfenbelirtiniz.

 

 

Başvurunuza Cevap Yöntemi

(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halindebaşvurunun yapıldığı yöntem ile cevap verilecektir)

  • Başvuru sonucunun, posta aracılığı ile tebligata esasyerleşim yeri / iş yeri adresime gönderilmesiniistiyorum.
  • Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresimegönderilmesini istiyorum.
  • Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almakistiyorum.
*Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdiklivekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

 

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanundabelirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusuolarak yetkisiz kişilerin başvuruda bulunarak kişisel verilere yetkisizşekilde erişmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğininsağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfuscüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklıtutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkinbilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya dayetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlemyapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Tarih:

 

 

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı:

 

İmza (KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir):

 

Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veyayetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya dailgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.