Geri Dön
Politika Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. Varank, teklifin yeni açılımlar getirdiğini, o yüzden komisyondaki müzakerelerin önemli ve değerli olduğunu söyleyerek, "Hem sektör oyuncularının beklentilerini karşılayacak maddeler var, yeni açılımlar getiren maddeler var. Bu manada da burada yapacağımız müzakereler elbette önemli ve değerli" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ KAYNAĞINA DAYALI TESİSLERİN KURULMASINI HEDEFLİYORUZ'

Varank, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'na söz hakkı verdi. Çolakoğlu, teklifin 2 yürürlük maddesi ile beraber 16 maddeden oluştuğunu kaydederek, "Teklifimizin ilk 3 maddesi 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında uygulanan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporlama sisteminin 4'üncü grup madenler haricindeki 1, 2, 3 ve 5'inci grup maden işletme ruhsatları için zorunlu olmaktan çıkarılmasıyla ilgilidir. UMREK'in dünyadaki maden işletmelerinde gönüllülük esasına dayandığı da ortadadır. 1, 2, 3 ve 5'inci grup madenlerimiz yüzeye yakın, detaylı arama faaliyetlerine ihtiyaç duyulmayan madenlerimizdir. Bu değişiklikle işletmelerimizin zaman kaybı yaşamadan daha hızlı bir şekilde faaliyetlerine geçmesi hedeflenmektedir. Yine, kanun teklifimizdeki bir maddeyle de içme ve kullanma suyu temin edilen alanlar, kıyı kanunu kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere, belirlenen alanlarda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edilerek yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına da imkan sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. 

'BELEDİYELERİN MADDE KAPSAMINA ALINMASI ÖNEMLİ'

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise ilk üç maddenin maden ve enerji yatırımlarıyla, madenle ilgili olduğunu hatırlatarak, "Bu maliyet kalemlerinin azaltılması, bazı bürokratik işlemlerin azaltılması üzerine 4'üncü grup madenler dışında kalan madenler için uluslararası standartlar içeren kaynak ve rezerv raporlamasını zorunlu olmaktan çıkaran maddeleri içermektedir. Güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin içme ve kullanma suyu barajları haricindeki baraj, göl ve göletlerde kurulmasına izin verilecek ve imar planlarını zorunlu olmaktan çıkaran 4'üncü madde bizce sorunludur. Maddede zaten bunun üzerine görüşlerimizi bildireceğiz. İmar planlarının zorunlu olmaktan çıkarılması doğru bir yöntem değildir. Aynı zamanda bir kamu kuruluşu niteliğinde olan belediyelerin de bu madde kapsamına alınması önem arz etmektedir" dedi.

'MADDELERE TEK TEK DEĞİNİLMELİ'

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kanun teklifinin etki analizinin kanuni bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, "Bu uygulamalarda öngörülebilirlik için ve kanun tekliflerinin tamamının etki analizi yapılmalı ve bu teklif analizleriyle birlikte Meclis'e sunulmalı. Yani bu yöntemde komisyon üyelerinin etki analizini incelemek için yeterli sürenin komisyon üyelerine tanınması önemli bir durum. Yasama sürecinin kalitesini aksi takdirde düşüren ve yöntem yerine etki analizinin komisyon üyelerine önceden verilmesi bir zarurettir. Bunu belirtmek isterim. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bu, bir kanuni süreç. Onun haricinde konularla ilgili, maddelerle ilgili önergelerimiz olacak ve bu önergelerin takibini yapmış olacağız. Genel anlamda enerji verimliliği ve projelerini desteklemek için belirli kriterlere uymak lazım" ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre raporlama zorunluluğu sadece 'IV. Grup' maden işletme ruhsatları açısından devam edecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için UMREK Koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın MTA tarafından hazırlanan raporlar ile buluculuk hakkını kazanacak. İçme- kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. İçme- kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile yasa kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde imar planı yapılmaksızın Elektrik Piyasası Kanunu'na göre hidrolik kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynağına dayalı birden çok kaynaklı üretim tesisi kurulması mümkün olacak.

'SAĞLANACAK İSTİSNALAR EPDK TARAFINDAN BELİRLENECEK'

Kabul edilen teklife göre, hem yerli üretim doğal gazın hem de farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğal gazların ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) olarak pazarlanması hedeflenirken, Yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği kapsamında sağlanacak istisnalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından düzenleme uyarınca yayımlanan usul ve esaslara göre belirlenecek. Yurt içinde üretilen veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi ya da yurt içinde yeniden satışı amacıyla kurulacak sıvılaştırma tesislerini işletecek tüzel kişilerin Kuruldan lisans almaları gerekecek.

'DESTEKLEME MEKANİZMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK'

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi (YEKA) Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarına ilişkin usul ve esaslar, ilgili yarışma şartnamesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yarışma sonucunda oluşan fiyat veya bedel, yarışma şartnamesinde belirlenecek süre boyunca YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilecek. 

'USUL VE ESASLAR BAKANLIK TARAFINDAN YÖNETMELİKLE DÜZENLENECEK'

Enerji verimliliği projelerinin ve enerji veya karbon yoğunluğunu veya spesifik enerji tüketimini azaltan başvuru sahiplerinin desteklenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenecek. Bakanlık tarafından enerji verimliliği desteklerine ilişkin iş ve işlemlerde mevzuat ile belirlenen hükümlere aykırı davranılması, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi veya herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, başvuru veya proje sahiplerine ödenen destekler, ödeme tarihinden itibaren belirlenen oranda hesaplanarak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi istenecek.

NÜKLEER DÜZENLEME KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Nükleer Düzenleme Kanunu'nda değişikliğe gidildi. İşleten, nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünü kurumun onaylaması şartıyla taşıyıcıya devredebilecek. Yükümlülüğü devralan taşıyıcı, düzenleme kapsamında işleten olarak sorumlu olacak.